top baner
uvod button
vedenie
vyrocna sprava
posobnost
projekty
zverejnovanie
kontakt button
top field
Untitled Document

Úlohy spoločnosti

  • Zabezpečovať výkon správy majetku verejného vodovodu a verejnej kanalizácie

  • Zabezpečovať podmienky na hromadné a nepretržité zásobovanie obyvateľstva a ďalších osôb pitnou vodou verejným vodovodom prostredníctvom prevádzkovateľa verejného vodovodu

  • Zabezpečovať podmienky na odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou od obyvateľov a ďalších osôb v meste Stará Turá prostredníctvom prevádzkovateľa verejnej kanalizácie

  • Zabezpečovať podmienky na ochranu životného prostredia pred vplyvom odpadov, ktoré vznikajú pri čistení a zneškodňovaní odpadovej vody v spolupráci s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie

  • Spolupracovať s mestom Stará Turá a orgánmi verejnej správy pri zabezpečovaní požiadaviek a povinností vyplývajúcich z legislatívy na úseku verejných vodovodov a verejnej kanalizácií

  • Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku

 

bottom field